Contact
Liên hệ với chúng tôi

・Các thông tin cá nhân như địa chỉ email và số điện thoại sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động tuyển dụng và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Các thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ và quản lý một cách an toàn. 【Chính sách bảo mật】
・Chúng tôi sẽ trả lời các thắc mắc qua e-mail hoặc điện thoại.
 Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể, nhưng cũng có trường hợp, tùy thuộc vào nội dung câu hỏi và thời gian tiếp nhận, chúng tôi không thể trả lời ngay lập tức.

Tên trường. Tên công ty
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ email
Nội dung

【Đồng ý điều khoản bảo mật】